فارسی

تکمیل و تجهیز برج مسکونی گلپاد

مکان پروژه :
نشتارود-مازندران
تاریخ اجرا :
1393
کارفرما :
بخش خصوصی
مساحت:
کاربری :
مسکونی
تکمیل و تجهیز برج مسکونی گلپاد
  • نمای بیرونی برج مسکونی گلپاد
  • برج مسکونی گلپاد
  • برج مسکونی گلپاد
  • نمای بیرون برج مسکونی گلپاد
نمای بیرونی برج مسکونی گلپاد برج مسکونی گلپاد برج مسکونی گلپاد نمای بیرون برج مسکونی گلپاد