فارسی

آشنایی با مدیران

مهران دلسوز بحری

سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره  و سهامدار
کیوان دلسوز بحری

سمت: عضو هیات مدیره و سهامدار
منوچهر دلسوز بحری

سمت: عضو هیات مدیره و سهامدار
کامران دلسوز بحری

سمت: عضو هیات مدیره و سهامدار
بهنام دلسوز بحری

سمت: عضو هیات مدیره و سهامدار