فارسی

مجتمع مسکونی 210 واحدی ارغوان بندر انزلی

مکان پروژه :
بندرانزلی-گیلان
تاریخ اجرا :
1380
کارفرما :
مسکن جوانان کشور
مساحت:
کاربری :
مسکونی
مجتمع مسکونی 210 واحدی ارغوان بندر انزلی


  • نمایی از مجتمع ارغوان (انزلی)
  • نمایی از مجتمع ارغوان (بندر انزلی)
  • مجتمع ارغوان(بندرانزلی)
نمایی از مجتمع ارغوان (انزلی) نمایی از مجتمع ارغوان (بندر انزلی) مجتمع ارغوان(بندرانزلی)