فارسی

مجتمع مسکونی و چای بـــاغ (رویان-نور)

مکان پروژه :
رویان - مازندران
تاریخ اجرا :
1386
کارفرما :
بخش خصوصی
مساحت:
کاربری :
مسکونی

مجتمع مسکونی و چای بـــاغ (رویان-نور)

 • منازل چای باغ (رویان - نور)
 • چای باغ (رویان - نور)
 • منازل چای باغ (رویان-نور)
 • چاي بـــاغ (رويان-نور)
 •                                 چای بـــاغ (رویان-نور)
 •                 چای بـــاغ (رویان-نور)
منازل چای باغ (رویان - نور) چای باغ (رویان - نور) منازل چای باغ (رویان-نور) چاي بـــاغ (رويان-نور)                                 چای بـــاغ (رویان-نور)                                             چای بـــاغ (رویان-نور)