فارسی

مجتمع مسکونی بارش و ریحانه

مکان پروژه :
رویان-مازندران
تاریخ اجرا :
1386
کارفرما :
بخش خصوصی
مساحت:
کاربری :
مسکونی

مجتمع مسکونی بارش و ریحانه

  • بـــارش(رويان-نور)
  • بـــارش(رويان-نور)
  • بـــارش(رويان-نور)
  • بـــارش(رويان-نور)
  • بـــارش(رويان-نور)
  • بـــارش(رويان-نور)
  • بـــارش(رویان-نور)
بـــارش(رويان-نور) بـــارش(رويان-نور) بـــارش(رويان-نور) بـــارش(رويان-نور) بـــارش(رويان-نور) بـــارش(رويان-نور) بـــارش(رویان-نور)